Tag: Toate sinonimele limbii române
Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B ba adv. 1. nu, deloc, nicidecum. 2. (conj.) fie… fie; sau… sau babac m. tată, părinte babalâc m. moşneag, hodorog, căzătură, baccea, ramolit baban adj. mare, voluminos babă f. 1. bătrână, mătuşă, ni­neaca. 2. soţie, nevastă babilonie f. haos, dezordine, aiu­reală, zăpăceală, încurcătură bac n. pod plutitor, brod, brudină baclava f. sarailie bacşiş n. atenţie, cadou, şperţ, mită bacterie f. microb bade m. bădie, bădiţă, bade badijona vb. a pensula, a unge baftă f. noroc, succes, izbândă bagaj n. balot, catrafuse, cala­balâc, încărcătură, pachet bagatelă f. fleac, nimic, mărunţiş bagateliza vb. a minimaliza, a subaprecia, a desconsidera bagdadie f. tavan baghetă f. beţişor* vargă bahnă f. baltă, băltoacă bai n. necaz, neajuns, mizerie, în­curcătură baie f. 1. îmbăiere, scaldă, spălare. 2. cadă, vană. 3. mină, subteran bairam n. petrecere, chef, ospăţ, veselie (mare) balama f. 1. ţâţână, şarnieră. 2. (la pl.) încheieturi, articulaţii balamuc n. 1. ospiciu, casă de nebuni. 2. tărăboi, zgomot, gălăgie, larmă balans n. pendulare, oscilare, clătinare, legănare balanţă f. Cântar balaoacheş, -ă adj. oacheş, brunet balast n. 1. lest, povară, încăr­cătură. 2. greutate, dificultate, sarcină balaur m. monstru, dragon, zmeu, şarpe balcâz, -ă adj. slut, diform, pocit, urât balenă f. chit balercă f. butoiaş balerin m. dansator balivernă f. minciună, scornire, palavre, aiureli, fleacuri, poveşti baliză f. semn, semnal, reper balon n. 1. aerostat. 2. minge. 3. impermeabil balot n. bagaj, pachet balsam n. 1. elixir, esenţă, doctorie, medicament, mireasă. 2. alinare, consolare, uşurare, mân­gâiere baltag n. topor, toporaş baltă f. heleşteu, tău, băltoacă, mlaştină, smârc, ghiol balustradă f. parapet, mână-curentă, pălimar ban m. 1. gologan, para, franc, monedă. 2. (la pl.) avere, capital, re­surse banal, -ă adj. comun, obişnuit, anodin, de rând, standard, neintere­sant banalitate f. platitudine, loc comun, truism, fleac banc1 n. glumă, anecdotă banc2 n. 1. grămadă, nisipiş, pietriş, nămol. 2. cârd (de peşti). 3. postament banchet n. ospăţ, praznic, festin, chef bancnotă f. bani, bilet, monedă bancrută f. faliment, crah bandaja vb. pansa, lega, a obloji, a înfăşa bandă f. 1. gaşcă, clică, cârdăşie, ceată, şleahtă, coterie. 2. fâşie, ştraif banderolă f. brasardă bandit m. tâlhar, criminal, ticălos banditism n. nelegiuire, crimă, ticăloşie baniţă f. dublă, mierţă, dimerlie, ferdelă bar n. bodegă, local, bistrou bara vb. a bloca, a zăgăzui, a închide, a opri, a stopa baraj n. obstacol, zăgaz, stăvilar bară f. 1. drug. 2. lingou barbar, -ă adj. 1. primitiv, necivili­zat, sălbatic. 2. crud, rău, feroce, dur barbarie f. sălbăticie, primitivism, incultură barbişon n. cioc, ţăcălie barcagiu m. luntraş, lopătar, vâslaş barcă f. luntre, lotcă, şaică, cin bard m. poet, versificator, stihuitor bardă f. topor, secure barem adv. măcar, cel puţin, încai, încaltea baricadă f. 1. întăritură, fortăreaţă, fortificaţie, zid. 2. obstacol, baraj, piedică,’ oprelişte, stop, zăgaz baricadă vb. a închide, a bara, a fortifica, a întări barieră f. 1. rampă, oprelişte, zăgaz. 2. periferie, suburbie, mahala barosan,-ă adj. 1. mare, grozav, imens, enorm. 2. bogat, înstărit, cu cheag barză f. cocostârc, stârc basamac m. holercă bască f. beretă bascula vb. a oscila, a se legăna, a şovăi, a fi indecis basculă f. cântar, decimal basm n. 1. poveste, fabulă, nara­ţiune. 2. născocire, invenţie, minciună, scornire basma f. năframă, tulpan, testemel basta interj, destul, ajunge, stop, gata, punct bastard m. 1. copil din flori, ne­legitim. 2. corcitură, hibrid, metiş bastiment n. v. vapor bastion n. v. fortăreaţă başca adv. aparte, deosebit, sepa­rat baştină f. origine, obârşie, sursă, izvor batal m. berbec bate vb. 1. a lovi, a pălmui, a bru­taliza, a maltrata, a altoi,…

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Dicționar de Sinonime

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Dicționar de Sinonime

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Dicționar de Sinonime În acest articol urmează să descoperiți toate sinonimele din limba română care se încep cu litera A. Cuvinte care se încep cu litera A sunt : a interj, ah!, aoleu!, oh!, ooo!, vai!, ce bine! aba f. dimie, postav, pănură abac n. numărătoare abandon n. părăsire, renunţare, delăsare abate vb. 1. a se depărta, a devia, a se îndepărta. 2. a divaga, a pălăvrăgi abatere f. 1. deviere, deplasare. 2. anomalie, excepţie. 3. infracţiune, culpă, abuz, neregulă, vină abătut, -ă adj. necăjit, supărat, de­primat, mâhnit, amărât, demoralizat abces n. buboi, coptură, furuncul abdomen n. burtă, pântece, foaie abdica vb. a renunţa, a abandona aberant, -ă adj. absurd, nebunesc, eronat, aiurea aberaţie f. stupiditate, absurditate, scrânteală abia adv. 1. doar, numai. 2. tocmai. 3. cu greu, anevoie, cu dificultate abil, -ă adj. 1. iscusit, dibaci, îndemânatic, priceput, destoinic, isteţ. 2. şiret, viclean, şmecher, descurcăreţ abis n. hău, prăpastie, genune, ne­ant abject, -ă adj. ticălos, josnic, mizerabil, dezgustător abjura vb. a renega, a se lepăda, a refuza ablaţie f. extirpare, tăiere, elimi­nare, scoatere abnegaţie f. dăruire, devotament, consacrare aboli vb. a înlătura, a suprima, a desfiinţa abominabil, -ă adj. groaznic, în­grozitor, josnic, teribil, dezgustător aborda vb. 1. a acosta, a opri (la ţărm). 2. a începe, a se apuca, a ataca abordabil, -ă adj. accesibil, la îndemână, practicabil aborigen, -ă adj. băştinaş, localnic, autohton abraş, -ă adj. nărăvaş, nervos, ne­supus abrevia vb. a scurta, a condensa, a sintetiza, a reduce abroga vb. a anula, a suprima, a invalida, a desfiinţa abrupt, -ă adj. pieziş, prăpăstios, priporos, pieptiş abrutizat, -ă adj. dezumanizat, ani- malizat, îndobitocit absent, -ă adj. 1. neprezent, lipsă. 2. neatent, distrat, zăpăcit, aiurit absolut, -ă adj. 1. complet, deplin, total. 2. cert, sigur, neapărat, imperios absolutism n. autocraţie, dictatură absolvenţă f. încheiere, absolvire, terminare absolvi vb. 1. a sfârşi, a termina, a încheia (un ciclu). 2. a scuti, a ierta absorbi vb. 1. a înghiţi, a sorbi, a încorpora. 2. a captiva, a preocupa abstinenţă f. abţinere, reţinere, conţi nenţă abstract, -ă adj. teoretic, ireal absurd, -ă adj. iraţional, stupid, fără sens, ilogic, aberant absurditate f. aberaţie, non sens, enormitate, stupiditate abţine vb. a se reţine, a se stăpâni, a se înfrâna, a renunţa, a se opri abundenţă f. belşug, bogăţie, prisos, opulenţă, îmbelşugare abur, n. vapori abuz n. 1. exces, necumpătare, surplus. 2. abatere, infracţiune, ilegalitate abuziv, -ă adj. arbitrar, samavolnic, ilegal, silnic, despotic academic, -ă adj. elevat, solemn, distins acalmie f. linişte, tihnă, pace acapara vb. a strânge, a aduna, a monopoliza acar m. macagiu acătării adj. frumos, bun, potrivit, pe plac, deosebit accelera vb. a iuţi, a grăbi, a zori, a urgenta accent n. ton accentua vb. 1. a sublinia, a rele­va, a reliefa, a evidenţia. 2. a întări, a intensifica, a fortifica, a înteţi, a po­tenţa accepta vb. a primi, a agrea, a fi de acord, a consimţi acceptabil, -ă adj. convenabil, potrivit, bun, favorabil accepţie f. înţeles, semnificaţie, sens, valoare, conţinut acces n. 1. intrare, liberă-trecere. 2. criză, atac, puseu accesibil, -ă adj. la îndemână, convenabil, abordabil, practicabil accesoriu, -ie adj. auxiliar, se­cundar, adăugat accesorii n. pi. garnituri, com­pletări accident n. nenorocire, rănire, neajuns accidental, -ă adj. întâmplător, ocazional, incidental, secundar accidentat,-ă adj. 1. rănit, lovit. 2. învălurat, neregulat, discontinuu acela pron. (pop.) ăla acerb, -ă adj. aspru, nemilos,…

Tag: Toate sinonimele limbii române